^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

Tekst jednolity
STATUTU STOWARZYSZENIA „MNIEJ WIĘCEJ”

z dnia 31 sierpnia 2010r.

sporządzony na podstawie:

 • statutu Stowarzyszenia RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „MNIEJ WIĘCEJ” z dnia 24 CZERWCA 2010r.
 • protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „MNIEJ WIĘCEJ” z dnia 31 sierpnia 2010r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „MNIEJ WIĘCEJ” i w dalszych postanowieniach statutu nazywane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Mniej Więcej”.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003.96.873) oraz niniejszego statutu.

 

Art. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwa łódzkiego.
Jego siedzibą jest miasto ŁÓDŹ.

 

Art. 3

 1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym charakterze.
 3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

 

Art. 4

Stowarzyszenie może posiadać zastrzeżony prawnie znak graficzny.

 

Art. 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z napisem: STOWARZYSZENIE RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „MNIEJ WIĘCEJ” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Art. 6

Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ II
CELE, ŚRODKI I FORMY DZIAŁANIA

Art. 7

Stowarzyszenie oferuje swą pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieciom niepełnosprawnym w tym: niewidomym i niedowidzącym, niesłyszącym i niedosłyszącym, niepełnosprawnym intelektualnie, przewlekle chorym, dzieciom z uszkodzonym narządem ruchu, dzieciom z trudnościami w uczeniu się wskutek dysharmonii w rozwoju, a także dzieciom społecznie niedostosowanym wskutek zaburzeń wyższych czynności nerwowych.

Osoby wymienione w Art. 7 zwane są dalej w statucie „dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 

Art. 8

Celem Stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia podopiecznych. Szczególną uwagę Stowarzyszenie kieruje na realizację potrzeb osobistych, edukacyjnych i społecznych podopiecznych. Ważnym zadaniem są działania integracyjne, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie oferuje także pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, udziału w kulturze, rekreacji i integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczanie potrzeb socjalnych w szczególności przez:

 1. Propagowanie postaw prointegracyjnych wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, troskę o ich należne miejsce w społeczeństwie.
 2. Pomoc medyczną i rehabilitacyjną w stymulacji i rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Pomoc w kształceniu i wychowaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
 5. Animowanie działań pozwalających odkryć dziecku jego mocne strony i budować poczucie własnej wartości.
 6. Udzielanie pomocy i wsparcia członkom Stowarzyszenia.
 7. Zabieganie o tworzenie oraz powoływanie we własnym zakresie placówek kulturalnych, leczniczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej.
 8. Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów rehabilitacji, logopedów oraz innych osób pracujących z podopiecznymi Stowarzyszenia, a także rodziców i opiekunów tych dzieci.
 9. Inicjowanie, współdziałanie i rozwijanie specjalnych form pomocy i opieki dla podopiecznych oraz organizowanie i prowadzenie innych form działalności mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 10. Zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom niepełnosprawnym we wszystkich aspektach życiowych.
 11. Współdziałanie ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami opieki, wychowania i zdrowia, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w rozwijaniu sieci placówek oświatowych i akcji opiekuńczych, wychowawczych i zdrowotnych.
 12. Rozwijanie działalności popularyzatorsko – propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 13. Upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w formie artykułów, reportaży, wywiadów oraz publikacji naukowych, wiedzy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 14. Przygotowywanie i rozpowszechnianie pomocy do rehabilitacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 15. Stworzenie i prowadzenie wypożyczalni pomocy do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 16. Gromadzenie funduszy na działalność statutową.
 17. Współpraca z władzami Państwa, województwa, miasta i gmin.

 

Art. 9

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

 1. Prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji.
 3. Zabieganie o tworzenie, powoływanie, prowadzenie oddziału rewalidacyjnego.
 4. Organizowanie konferencji, warsztatów, posiedzeń, wystaw i pokazów.
 5. Współudział przy organizowaniu kursów i wykładów poświęconych rozwojowi edukacji, profilaktyce i rehabilitacji.
 6. Szkolenia dla osób, rodziców, nauczycieli, terapeutów będących oraz nie będących członkami Stowarzyszenia.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzowanie wiedzy o problemach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Rozprowadzanie artykułów wykonanych przez podopiecznych, specjalistów i innych członków lub sympatyków Stowarzyszenia.
 9. Przygotowywanie przez specjalistów i rozpowszechnianie pomocy do rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 10. Współpracę przy organizowaniu czynnego wypoczynku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 11. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 12. Transport podopiecznych na zajęcia, imprezy, turnusy itp.
 13. Sprzedaż artykułów potrzebnych w rehabilitacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 14. Wspieranie działalności placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli, zespołów wczesnego wspomagania rozwoju).
 15. Prowadzenie banku sprzętu rehabilitacyjnego w celu udostępnienia go innym potrzebującym członkom Stowarzyszenia.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

 1. Występowanie do terenowych organów władzy i administracji państwowej z wnioskami w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Współpraca z właściwymi organami władzy i administracji, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia.
 3. Udzielanie pomocy interwencyjnej w sytuacjach losowych dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzinom.
 4. Współpracę z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami o podobnym profilu działania.
 5. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup samopomocy.
 6. Stworzenie i prowadzenie wypożyczalni materiałów i pomocy, które mogą być wykorzystywane w terapii domowej osób wymienionych w Art.7.
 7. Tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych placówek medycznych, opiekuńczych, ośrodków terapeutycznych, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
 8. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w Art.8. i na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom określonym w Art.7.
 10. Organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie rehabilitacji i terapii w warunkach domowych dla członków Stowarzyszenia w sytuacjach losowych.
 12. Współdziałanie ze szkołami, przedszkolami, i innymi placówkami opieki, wychowania i zdrowia. Udostępnienie pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wyżej wymienionym placówkom.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych;
 • członków honorowych;
 • członków wspierających.

Art. 11

Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i uiści wpisowe, a ponadto:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie został pozbawiony praw publicznych;
 • utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 • deklaruje chęć ich realizacji.

Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu od złożenia deklaracji.

 

Art. 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Godność członkom honorowym nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

Art. 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu od złożenia deklaracji.

 

Art. 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  • uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  • korzystać z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;
  • nieodpłatnego przekazania oraz wypożyczenia na rzecz innych członków Stowarzyszenia urządzeń wspomagających rehabilitację;
  • zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 5. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

 

Art. 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 2. Brać udział w działalności Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji jego celów,
 3. Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie. W szczególnej sytuacji (majątkowej, losowej) Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka z opłacania składek.

 

Art. 16

Członek zwyczajny traci swoje członkostwo na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, mimo pisemnego upomnienia,
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

Art. 17

Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu oraz od odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Art. 18

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Art. 19

Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

 

Art. 20

skreślony

 

Art. 21

skreślony

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 22

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna.

Art. 23

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Art. 24

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. W każdym czasie może być zwołane zebranie nadzwyczajne na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 członków zwyczajnych.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w punkcie 5.
 7. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, który powiadamia członków o terminie i miejscu obrad za pośrednictwem listów poleconymi, a w szczególnych przypadkach e-mailem lub telefonicznie nie później niż na 7 dni przed terminem jego odbycia.

 

Art. 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • Ustalenie kierunków i wytycznych działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie programu pracy;
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności oraz udzielanie tym organom absolutorium;
 • Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Członków Stowarzyszenia;
 • Zatwierdzanie preliminarza budżetowego;
 • Ustalenie wysokości wpisowego i składki;
 • Uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów pracy Zarządu;
 • Wybór w głosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • Odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji;
 • Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 • Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • Decydowanie o sprawach nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia;
 • Rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków;
 • Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczeniu oraz odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia.

 

Art. 26

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków zwyczajnych.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd zobowiązany jest nie później niż w ciągu 14 dni zwołać ponowne Walne Zgromadzenie, do którego ważności konieczna jest obecność co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, głosowanie jest jawne.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, na żądanie co najmniej połowy członków obecnych na Zgromadzeniu.
 5. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu wymagają, co najmniej 2/3 oddanych głosów ważnych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

ZARZĄD

Art. 27

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, prezesa ds. merytorycznych, skarbnika-sekretarza oraz dwóch członków.
 3. Prezesem do spraw merytorycznych musi być osoba z przygotowaniem pedagogicznym.
 4. Prezes, prezes ds. merytorycznych, skarbnik-sekretarz i członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Art. 28

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

Art. 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutowymi;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 • rozpatrywanie i uchwalanie planów pracy i budżetu;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań majątkowych;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków;
 • przyjmowanie nowych członków;
 • prowadzenie ewidencji członków;
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników etatowych oraz warunków ich zatrudniania;
 • opracowanie regulaminu działania Zarządu oraz przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 • rozpoznawanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Art. 30

 1. Dla ważności oświadczenia woli, w tym zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie konieczny jest podpis dwóch członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków.
 4. W składzie Komisji Rewizyjnej, co najmniej jedna osoba musi mieć przygotowanie pedagogiczne.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Art. 32

Skład Komisji Rewizyjnej w razie ustąpienia któregoś z członków może być uzupełniony przed upływem kadencji przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

Art. 33

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są protokołowane. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący.

 

Art. 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • nadzór i kontrola całokształtu Stowarzyszenia;
 • kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu;
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 • wydawanie Zarządowi zaleceń pokontrolnych;
 • sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
 • zawieszanie w prawach członków Zarządu w przypadku rażącego naruszenia Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 • ustalanie wysokości zobowiązań, które Zarząd ma prawo zaciągnąć bez konieczności uzyskania zgody Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Art. 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia i nie mogą być jego etatowymi pracownikami.

 

Art. 36

W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Art. 37

 1. Dochodami Stowarzyszenia są:
  • opłata wpisowa
  • składki członkowskie
  • darowizny
  • spadki
  • zapisy
  • dochody z majątku Stowarzyszenia
  • odsetki bankowe
  • dochody ze zbiórek i imprez publicznych, loterii
  • dochody z ofiarności publicznej
 2. Stowarzyszenie przewiduje możliwość powołania własnej fundacji.
 3. Stowarzyszenie może być właścicielem majątku nieruchomego i ruchomego, służącego realizacji celów Stowarzyszenia.

 

Art. 38

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach rocznego planu pracy i budżetu.

 

Art. 39

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

Art. 40

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art. 41

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Art. 42

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 43

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Art. 44

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Art. 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach – Dziennik Ustaw z 2001 roku, poz. 855 z późniejszymi zmianami.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.