^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

Regulamin kursu/szkolenia

Pkt 1

O zakwalifikowaniu na kurs/szkolenie decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego na ades email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pkt 2

Uczestnik zainteresowany udziałem w kursie/szkoleniu otrzyma potwierdzenie wysłane na adres email i wówczas jest zobowiązany, w ciągu trzech dni od dnia potwierdzenia wpisania na listę, do wpłaty zaliczki w wysokości podanej na formularzu zgłoszeniowym.

Pkt 3

Pozostałą wpłatę za kurs/szkolenie należy uiścić na konto Stowarzyszenia najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia lub do dnia wskazanego na formularzu zgłoszeniowym, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.

Pkt 4

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty

za kurs/szkolenie, z tym, że:

a) w razie rezygnacji z kursu/szkolenia przed terminem wpłaty wyznaczonym na formularzu zgłoszeniowym potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 35 zł;

b) w razie rezygnacji do 10 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia potrąca się 100 % wpłaconej sumy.

Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

Pkt 5

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na dzień wyznaczony w formularzu zgłoszeniowym Stowarzyszenie „Mniej więcej” zastrzega sobie możliwość odwołania kursu/szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu/szkolenia lub przenoszone na inny kurs/szkolenie w zależności od woli wpłacającego.

Pkt 6

W razie niemożności zorganizowania kursu/szkolenia z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Stowarzyszenie „Mniej więcej” zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach bądź zmianę terminu..

Pkt 7

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu/szkolenia) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu/szkolenia, Stowarzyszenie „Mniej więcej” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu/szkolenia – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

Pkt 8

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat potwierdzający udział w kursie/szkoleniu oraz rachunek potwierdzający wpłatę.

 

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa kursu :

Imię i nazwisko uczestnika:

Telefon kontaktowy:

Adres e- mailowy:

Miejsce pracy (nazwa i adres placówki):

Wykonywany zawód:

Jakimi innymi kursami zainteresowana byłaby Pani/Pan w przyszłości?

 

Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki w wysokości ........ w ciągu 3 dni od dnia uzyskania potwierdzenia o wpisaniu mnie na listę uczestników kursu oraz wpłaty pozostałej kwoty ....... najpóźniej na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęciem kursu.

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.