^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1% podatku za 2020 rok możecie Państwo nam wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS 0000365581
i nazwę Stowarzyszenia.

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie.

 
 

Plan pracy 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017

 

PLAN PRACY NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 R.

STOWARZYSZENIA RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „MNIEJ WIĘCEJ”.

 

 

1. Zadania z zakresu spraw organizacyjnych.

 • Pozyskiwanie nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia
 • Bieżące monitorowanie wpływów z tytułu składek członkowskich
 • Aktualizowanie informacji na temat regulacji prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz źródeł ich finansowania
 • Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia poprzez udział w konkursach grantowych, poszukiwanie sponsorów oraz darczyńców
 • Prowadzenie kampanii na rzecz akcji 1% dla Stowarzyszenia
 • Prowadzenie strony internetowej, rozpowszechnianie informacji w mediach oraz organizowanie imprez promujących Stowarzyszenie.

2. Zadania  z zakresu wspierania działalności placówek edukacyjnych: szkół, przedszkoli, zespołów wczesnego wspomagania rozwoju.

 • Współpraca z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi w zakresie:
     - organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, artystycznym i rekreacyjnym
     - pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych na doposażenie różnych pracowni, oddziału przedszkolnego i WWR
     - tworzenie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez organizację szkoleń, prelekcji, warsztatów.
     - promocja placówki

3. W zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu terapeutycznego i pomocy edukacyjnych.

 • Pozyskiwanie nowych pomocy do wypożyczalni.
 • Bieżąca aktualizacja katalogu dostępnych pomocy edukacyjnych na stronie internetowej Stowarzyszenia
 • Promocja wypożyczalni wśród rodziców, opiekunów i terapeutów podopiecznych Stowarzyszenia.

4. W zakresie współpracy z jednostkami budżetowymi.

 • Bieżące dopełnianie wszelkich obowiązków formalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia
 • Udział w programach grantowych organizowanych przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta, PFRON, Kuratorium Oświaty oraz inne korporacje
 • Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych otrzymanych na realizację projektu „ Pomoc na dobry start”.

5. W zakresie niesienia indywidualnej pomocy podopiecznym Stowarzyszenia.

 • Śledzenie przepisów prawnych i informowanie rodziców o wszelkich zmianach na stronie internetowej Stowarzyszenia
 • Wspieranie rodziców od strony formalno-proceduralnej w ubieganiu się o pomoc od terenowych organów władzy i administracji
 • Udostępnianie na stronie internetowej baz danych o placówkach medycznych, ośrodkach terapeutycznych i innych instytucjach, związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

6. W zakresie organizowania szkoleń i warsztatów dla rodziców, nauczycieli i terapeutów.

 • Organizowanie warsztatów i szkoleń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • Umieszczanie na stronie internetowej Stowarzyszenia informacji na temat innych szkoleń, odbywających się na terenie Łodzi.

7. W zakresie działań rehabilitacyjnych.

 • Realizacja zadań wynikających z  Projektu „ Pomoc na dobry start”- wieloprofilowy system wsparcia do samodzielności w formie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Organizacja zajęć realizowanych ze środków PFRON z zakresu:
     - integracji sensorycznej
 •    - rehabilitacji ruchowej zgodnie z koncepcją NDT Bobath
 •    - terapii neurologopedycznej i logopedycznej
 •    - terapii psychopedagogicznej
 • Pozyskiwanie funduszy na zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami z Łodzi w zakresie wymiany informacji na temat aktualnie prowadzonych terapii
 • Kierowanie podopiecznych Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne organizowane przez współpracujące jednostki.

8. W zakresie budowania wizerunku i promocji Stowarzyszenia.

 • Aktualizowanie strony internetowej Stowarzyszenia
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych
 • Współpraca z lokalnymi mediami i prasą
Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.