^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1% podatku za 2020 rok możecie Państwo nam wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS 0000365581
i nazwę Stowarzyszenia.

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie.

 
 

PLAN PRACY NA OKRES 17 WRZEŚNIA 2010 – 31 GRUDNIA 2011

STOWARZYSZENIA RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

„MNIEJ WIĘCEJ” 

 

LP

Zakres

Sposób realizacji

1.

Zadania w zakresie spraw organizacyjnych

- pozyskiwanie nowych członków,

 

- monitorowanie składek

członkowskich,

 

- zbieranie informacji na temat

regulacji prawnych organizacji

pozarządowych,

- zbieranie informacji na temat dostępności środków finansowych dla organizacji pozarządowych

- pozyskiwanie środków na realizację zadań stowarzyszenia:

a) z dobrowolnych wpływów członków

i sympatyków Stowarzyszenia,

b) pisanie wniosków o granty do funduszy, fundacji i samorządów

c) pisanie próśb do firm i instytucji o darowizny rzeczowe i finansowe

d) przeprowadzenie zbiórki publicznej w postaci sprzedaży „cegiełek” wartościowych

e) wystąpienie z wnioskiem o wpisanie do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń na rzecz, których przyznawane są nawiązki sądowe

f) uczestnictwo w akcji 1% dla mojej organizacji

- prowadzenie do osiągnięcia trwałego dobrobytu i gromadzenie kapitału poprzez:

 1. przyjęcie długoterminowych celów strategicznych,
 2. podjęcie przedsięwzięć i inicjatyw (pisanie wniosków o dotacje)

- prowadzenie strategii informacyjnej poprzez:

 1. uzupełnianie informacji na stronie internetowej, w prasie
 2. organizację imprez promujących stowarzyszenie
 3. prowadzenie strony internetowej

- dbanie o rozwój potencjału

i kompetencji członków Zarządu

i członków Stowarzyszenia poprzez

udział w szkoleniach

2.

W zakresie wspierania działalności placówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli, zespołów wczesnego wspomagania rozwoju)

 

- współpraca z dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi w szczególności poprzez:

 1. współpraca w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze artystycznym, edukacyjnym z nauczycielami szkoły, przedszkola i WWRD
 2. podjęcie działań zmierzających do wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnych
 3. podjęcie działań zmierzających do usunięcia eternitu z terenu szkoły
 4. pomoc w remoncie i wyposażeniu oddziału przedszkolnego
 5. pomoc w remoncie pracowni integracji sensorycznej
 6. wspieranie WWRD w wyposażaniu pracowni
 7. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów i fundacji w/w remonty i doposażenia
 8.  promocja placówki

3.

W zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu terapeutycznego w celu udostępnienia go innym potrzebującym członkom Stowarzyszenia

- pozyskiwanie pomocy do wypożyczalni

- zainicjowanie akcji „Nowożeńcy – dzieciom” – zamiast kwiatów zabawki edukacyjne do wypożyczalni

- promocja wypożyczalni wśród rodziców i terapeutów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

4.

W zakresie współpracy z właściwymi organami władzy i administracji

(Urząd Marszałkowski,Urząd Wojewódzki, GOK,Urząd Gminy, zakłady

pracy, szkoły, przedszkola)

Podejmowanie działań na rzecz dzieci:

- udział w konkursach;

- składanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, grantodawców na programy przez nich ogłaszane

5.

W zakresie występowania do terenowych organów władzy i administracji państwowej  z wnioskami w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- śledzenie przepisów prawnych i informowanie rodziców o zmianach na stronie internetowej Stowarzyszenia

- pomoc rodzicom w uzyskiwaniu pomocy (pomoc w pisaniu wniosków) od terenowych organów władzy i administracji państwowej

6.

W zakresie tworzenia, uzupełniania i udostępniania baz danych placówek medycznych, ośrodków terapeutycznych i innych instytucji związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

- zbieranie i opracowywanie danych

- umieszczanie danych na stronie internetowej Stowarzyszenia

7.

W zakresie organizowania konferencji, warsztatów oraz szkoleń dla rodziców, nauczycieli i terapeutów będących i niebędących członkami Stowarzyszenia

- organizacja szkoleń dla nauczycieli i terapeutów:

 1. metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborn
 2. metoda dobrego startu

- śledzenie informacji na temat szkoleń organizowanych na terenie Łodzi i informowanie o nich na stronie internetowej Stowarzyszenia

- organizacja szkoleń dla rodziców

8.

W zakresie popularyzacji obecności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczeństwie i propagowania postaw pro integracyjnych wobec tych dzieci

- współorganizowanie imprez integracyjnych

- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na kartkę świąteczną

 

9.

W zakresie zabiegania o tworzenie, powoływanie, prowadzenie oddziału rewalidacyjnego

- zebranie informacji o wymogach formalnych

- sporządzenie spisu i wyceny potrzebnych rzeczy

- wystąpienie z petycją do Rzecznika osób niepełnosprawnych, Kuratorium Oświaty, Prezydenta Miasta Łodzi o utworzenie takiego oddziału

10.

W zakresie działań rehabilitacyjnych

- pozyskanie funduszy na zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

11.

W zakresie budowania wizerunku w środowisku i na zewnątrz, promocja stowarzyszenia

-     przyznawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia.

-     opracowanie logo Stowarzyszenia i wydanie znaczka Stowarzyszenia oraz legitymacji członka i członka honorowego

-     opracowanie materiałów promocyjnych Stowarzyszenia

-      prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia

-     informacje do prasy o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie

-  współpraca z mediami.

 

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.